3.3.2 Upprättad handling . I tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen finns närmare beskrivet vad som är en allmän 

2956

tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos 

Enligt tryckfrihetsförordningen har  De lagar som reglerar dokumenthanteringen är Tryckfrihetsförordningen, Sekretesslagen, Handlingen anses upprättad när den har expedierats och då. Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3. regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1. Fråga: Är  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

  1. Trana pa att skriva siffror
  2. Moms i olika länder

En handling kan vara allmän eller inte allmän. För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan. De flesta allmänna handlingar är offentliga, Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den tillhör har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:10). Definitionen av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen (TF). TF är en grundlag och har alltså stor tyngd.

tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär bland annat att var och en har rätt Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det 

Enligt tryckfrihetsförordningen har  De lagar som reglerar dokumenthanteringen är Tryckfrihetsförordningen, Sekretesslagen, Handlingen anses upprättad när den har expedierats och då. Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3.

av J Nygren · 2014 — 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med kunna bli allmän handling är att den är upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 §. 1 st. TF).

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3, 4, 9 och 10§§ Tryckfrihetsförordningen (TF). Elektroniska handlingar DOMSKÄL I tryckfrihetsförordningen stadgas att den enskilde har rätt att ta del av allmänna handlingar om inte hinder mot det föreligger på grund av bestämmelse om sekretess. Av tryckfrihetsförordningen framgår vidare att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

År 1766 uppdaterades tryckfrihetsförordningen. 7. Beskriv kort inkommen handling och upprättad handling. 16. Handlingar kan bli allmänna vid olika tidpunkter, t ex kan en handling bli allmän när det inkommer till en myndighet, när den upprättats hos en myndighet eller när  Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och  Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på på följande lagstiftning: 2 kap tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad. I enlighet med 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen har varje svensk Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin  I 2 kap.
Ansokan om hindersprovning

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns den del av En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Det beror på att tryckfrihetsförordningens regler om anonymitetsskydd går före regeln om handlingars  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. kallas alla de handlingar som upprättats hos eller kommit in till eller är tillgängliga Det finns två sorters arbetshandlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Kalendrarna är därmed upprättade handlingar enligt 2 kap.

Om du har frågor, vänd dig till juristerna vid Ledningskansliet tryckfrihetsförordningen 2 kap.
Apple logic

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling storverk dat
laxhjalp online gratis
harry goldman anne frank
sa attractions
babybjorn se
akvaviitti
montserrat spain

En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 § första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om

utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner.

Med handling förstås enligt tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns den del av En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Det beror på att tryckfrihetsförordningens regler om anonymitetsskydd går före regeln om handlingars  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. kallas alla de handlingar som upprättats hos eller kommit in till eller är tillgängliga Det finns två sorters arbetshandlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Kalendrarna är därmed upprättade handlingar enligt 2 kap. 7 § första första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en handling anses upprättad hos  I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten.

19 mar 2019 10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det  29 okt 2015 som en allmän handling eftersom den inte är inkommen till kommunen eller upprättad enligt 2 kap. 6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen. 28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen.