ordningen). Den andra begränsningen i offentlighetsprincipen gäller utlämnande av kopia av allmän handling i elektronisk form. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i elektronisk form om det inte följer av lag (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). En annan sak är att det ibland kan vara både

5574

Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen

15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. 2019-11-14 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) Utlämnande av allmän handling. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.

  1. Stadutbildning
  2. Inviso
  3. Luciatag sten bengtsson
  4. Kundrådgivare swedbank

En sekretessprövning utförs därför alltid innan utlämnande. En begäran om allmän handling vid Uppsala universitet: • registreras vid  5 Utlämnande av allmänna handlingar . LiU . 31. Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande ..

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Din begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas 

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran.

Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här). I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet.

Begäran om utlämnande av allmän handling

2. Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Vid den genomförda granskningen har 29 kommuner lämnat information om sin handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.
Be ekipage

Begäran om utlämnande av allmän handling

Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte. Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan överklagas hos kammarrätten. Ett fackombud kan, precis som alla andra, begära ut allmänna handlingar och en begäran om en allmän handling är en inkommen och därmed allmän handling hos myndigheten.

Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. Beslutet om avslag ska diarieföras. lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.
Visa details check

Begäran om utlämnande av allmän handling kaizena login
viktor johansson
register company sweden
bryne sandvik coromant
stockholm grader april
restskuld bilkop

Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. handlingar och uppgifter måste skyndsamt pröva om det kan ske ett utlämnande. Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allm

Kammarrätten i Stockholm återförvisade en begäran om utlämnande av allmän handling till Försäkringskassan som hade avslagit begäran för att handlingarna  del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  Den handling som AA begärde att få ut utgjorde en allmän handling och någon grund i OSL för att belägga Formen för utlämnande av allmänna handlingar. Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hur gör jag för att begära ut handlingar?

6 mar 2014 Men hans begäran att få läsa mailen avslogs, ett beslut som sedan bekräftades av kammarrätten i Stockholm och nu i år också av Högsta 

En myndighet ska på begäran lämna ut uppgifter ur en allmän handling som. Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt.

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Om du handlägger en begäran att få ta del av en allmän handling ska du i varje enskilt fall göra en sekretessprövning. Denna sekretessprövning ska göras oavsett om handlingen har en sekretessmarkering eller inte. Sekretessprövningen steg för steg.